skip to Main Content

ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์ นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจแล้ว ยังได้ฝึกประสบการณ์ด้านงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ ทำให้ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานในปัจจุบันได้

Back To Top
Search