skip to Main Content

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)          วิทยาศาสตรบัณฑิต (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     Bachelor of Science (Logistics and Digital Supply Chain)

รูปแบบการศึกษา           

ปริญญาตรี 2 ปี ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต  ระยะเวลาเรียน 2 ปี + 1 ภาคฤดูร้อน (การเรียนการสอน จันทร์ – ศุกร์)

โอกาสทางอาชีพ

  • นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
  • นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
  • นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ
  • นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
  • นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติกส์
  • เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและกระจายสินค้า
  • เจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
  • พนักงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง
  • อาชีพอื่นที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
Back To Top
Search