skip to Main Content

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2564)

วันที่ 14-15 มิถุนายน 64 รายงานตัวเข้าหอพัก

วันที่ 16-17 มิถุนายน 64 รายงานตัวนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 มิถุนายน 64 เปิดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 64 ไหว้ครูมหาวิทยาลัยและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่

วันที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 64 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ (online)

วันที่ 4 กรกฎาคม 64 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (online)

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 64 โครงการเปิดโลกกิจกรรม (online)

****หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์****

Back To Top
Search