skip to Main Content

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภายในคณะ

คณบดี 055-96-8744
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 055-96-8748
งานธุรการ 055-96-8749
งานบริการการศึกษา 055-96-8747
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 055-96-8750
งานการเงินและพัสดุ 055-96-8751
แฟกซ์ 055-96-8775
Back To Top
Search