skip to Main Content
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับท่านธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย (LIMEC) ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นายกสมาคมการท่องเที่ยว ประธานสภาเกษตรกร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี และประธานชมรมธนาคาร และกรรมการภาคเอกชนจาก 5 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก โดยมี ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษา โดยท่านรองอธิการบดีได้กล่าวถึงการพร้อมในด้านวิชาการของทุกคณะ ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในการนำองค์ความรู้ไปร่วมสนับสนุนและรับใช้สังคม ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ LIMEC ประเทศไทยคนใหม่ วาระปี 2563 – 2565 ผลการคัดเลือกที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ลงมติให้ คุณวุฒิชัย โรจน์ทิพย์รัก ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคนใหม่ และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในลำดับต่อไป
ข่าวโดย : พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม
Back To Top
Search