skip to Main Content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  (หลักสูตร 2 ปี) โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/บริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ หรือ สำเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า/อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 09 5635 5467 LINE ID : nu-logistics WEBSITE : LDSC.NU.AC.TH

พิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม : ข่าว

Back To Top
Search