skip to Main Content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน จัดกิจกรรม LDSC Symposium ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างคณาจารย์กับนิสิต ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต ให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน และนิสิตในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวน 53 ท่าน

ข่าว : พิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม
ภาพ : สุพิชญา  เรื่องลือ
เศรษฐศิลป์  อินทนนท์

 

Back To Top
Search