skip to Main Content

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ดังนี้
ตำแหน่งที่ ๑ จำนวน ๑ อัตรา

๑. นางสาวสรียาภรณ์ ประเสริฐศรี

ตำแหน่งที่ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นางสาวจุฑามาศ จินตนา
๒. นางสาวสุนิดา ธิว่อง
๓. นางสาวก้องกิดากร วรสาร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สอบสอนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศผลสอบหลังจากสิ้นสุดการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ https://ldsc.nu.ac.th/

Back To Top
×Close search
Search