skip to Main Content

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 และตามประกาศคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการฯ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาดังนี้
ตำแหน่งที่ 1 จำนวน 1 อัตรา สาขาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนทางด้านบริหารจัดการ
นางสาวสรียาภรณ์ ประเสริฐศรี
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาข้างต้น จะต้องผ่านการเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการอนุมัติผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

Back To Top
×Close search
Search