skip to Main Content

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ ในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้วางพวงมาลา พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา โสรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

Back To Top
Search