skip to Main Content

วันนี้(8 เม.ย 64) คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile :OP) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงร่างองค์กรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ

 

ข่าว : พิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม
ภาพ : นันทวุฒิ  เงินจันทร์
พิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม

Back To Top
Search