skip to Main Content

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย และให้นิสิตต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยผ่านกิจกรรม พร้อมทั้งรดน้ำ ขอพรจากผู้บริหารและคณาจารย์ นำโดย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อ.Melvin Esmayor Garin จากนั้นได้ร่วมเล่นกิจกรรมสานสัมพันธ์และเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

Back To Top
×Close search
Search