skip to Main Content

ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 9 ท่าน  และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 9 ท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และระดับปริญญาโท 8 ท่าน โดยเป็นบัณฑิตจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ท่าน ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 ท่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 ท่าน และประเทศไทย 3 ท่าน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Back To Top
Search