skip to Main Content

ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมหัวหน้างาน ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน QA เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มัประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม MD 133 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
Cr ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Back To Top
Search