skip to Main Content

ผลงานวิจัยเรื่อง “แผนงานการศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2” ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือ “ผลงานวิจัยเด่น ชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2554 – 2562” จัดทำโดย สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิ์งาม  สมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนักวิจัย
ดร. บุญทรัพย์  พานิชการ
ดร.เจษฎา  โพธิ์จันทร์
ดร.ใกล้รุ่ง  พรอนันต์
ดร. ศิริกาญจน์  จันทร์สมบัติ
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

Back To Top
×Close search
Search