skip to Main Content

ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย (LIMEC) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)” ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือ “ผลงานวิจัยเด่น ชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2554 – 2562” จัดทำโดย สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร. ศิริกาญจน์  จันทร์สมบัติ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนักวิจัย
ดร. บุญทรัพย์  พานิชการ
ดร.เจษฎา  โพธิ์จันทร์
ดร.ใกล้รุ่ง  พรอนันต์
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยนเรศวร

Back To Top
×Close search
Search