skip to Main Content

ปริญญาตรี 4 ปี (ระบบ TCAS)

ปฏิทิน TCAS

TCAS : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

** หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อรับรองว่ามีผลการเรียนลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียน
 • ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
 1. โครงการเรียนดีมีที่เรียน

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

** หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการกระทำความดีในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์
 1. โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ฯลฯ
 1. โครงการรับนักศึกษาชายไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร (กรมการปกครองมอบทุนการศึกษา และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักศึกษา)

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • นักศึกษาชายไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 1. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. แฟ้มสะสมผลงาน

TCAS : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Quota

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะรอบ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ผลคะแนน ตามที่กำหนด

 • GPA                    = 20%
 • GAT (รหัส 85)        = 30%
 • PAT 1 (รหัส 71)     = 30%
 • PAT 2 (รหัส 72)     = 20%
 1. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด TCAS (Admission 1)

คุณสมบัติเฉพาะรอบที่ 3 (Admission 1-2)

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ผลคะแนน ตามที่กำหนด
  • GPA                    = 20%
  • O-NET                 = 30%
  • GAT (รหัส 85)        = 10%
  • PAT 1 (รหัส 71)     = 10%
  • PAT 2 (รหัส 72)     = 30%
 1. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด TCAS 4 (Direct Admission)

คุณสมบัติเฉพาะรอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
  สายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง
  มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

**เปิดรับเฉพาะ กรณีจำนวนนิสิตรอบที่ 1-3 มีจำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (80 คน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะโลจิสติกส์และดิจิตอลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 968-747, 055 968-749
055 968-775
LDSC@NU.AC.TH
NU-LOGISTICS
LDSC.NU.AC.TH
เพิ่มเข้ากรุ๊ป ม.6
Back To Top
×Close search
Search