Skip to content

ผู้บริหารคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล สุขโหตุ

คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ดร. เจษฎา โพธิ์จันทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร. ใกล้รุ่ง พรอนันต์

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีดร. ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ

ดร. สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
บัณฑิตศึกษา

ดร. ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวรุ่งทิวา แก้วมงคล

รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Back To Top