Skip to content

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)

ระยะเวลา : 4 ปี

ภาษา : ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาไทย

ความเป็นมา

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-Logistics) เป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย

 • จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
 • โครงสร้างของหลักสูตร
ลำดับที่ หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ.

.ศ. 2558

มคอ.1

สาขาโลจิสติกส์
.ศ. 2552

หลักสูตรใหม่

.ศ. 2563

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

วิชาบังคับ

– กลุ่มภาษาอังกฤษ                       ไม่น้อยกว่า

– กลุ่มภาษาไทย                           ไม่น้อยกว่า

วิชาเลือก

โดยเลือกจากกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆ             ไม่น้อยกว่า

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

30

 

 

 

30

 

 

 

30

12

 

3

3

 

 

6

6

6

6

1

2 หมวดวิชาเฉพาะ                              ไม่น้อยกว่า

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

2.2 วิชาเอกบังคับ

2.3 วิชาเอกเลือก

2.4 โครงงานทางโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

2.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

72

84

88

24

39

12

6

7

3 หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า 6 6 6
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 ไม่น้อยกว่า 120 120 124

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนที่ทันสมัย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล
 2. มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถนำหลักการที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์
 3. มีความเป็นผู้นำ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง
 4. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โอกาสทางอาชีพ

 1. นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
 2. นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
 3. นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ
 4. นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
 5. นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติกส์
 6. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและกระจายสินค้า
 7. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
 8. พนักงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง
 9. อาชีพอื่นที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/บริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
 5. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายแนบใบสมัคร
 2. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อสกุล, หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
 3. ใบเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ หนังสือรับรอง(กรณีที่ยังไม่ได้รับใบเกียรติบัตร) จำนวน 1 ฉบับ(ถ่ายสำเนา)
 4. ใบผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนา)
 5. บัตรประชาชน (ถ่ายสำเนา)
 6. CV
 

ลำดับที่

 

รายการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท) เรียกเก็บต่อภาคการศึกษา (บาท) เรียกเก็บเป็นรายครั้ง (บาท) รวมสุทธิ (บาท)
1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 300
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 144,000 18,000 เทอม 1

18,000 เทอม 2

18,000 เทอม 3

18,000 เทอม 4

18,000 เทอม 5

18,000 เทอม 6

18,000 เทอม 7

18,000 เทอม 8

144,000
3 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,200 400 3,200
4 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 4,000 500 4,000
5 ค่าธรรมเนียมขนส่งมวลชน 1,600 200 1,600
6 ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต ภาคเรียนละ 1,235  บาท 1,235 1,235
7 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 2,000 2,000
8 ค่าบัตรประจำตัวนิสิต 200 200
รวม 156,535

***หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิชาการ/ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข้อ 19 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี

19.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้นิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ยื่นใบรายงาน
19.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
19.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และ ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P โดยใช้เวลาเรียน ดังนี้
19.2.1.1 การศึกษาเพื่อปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างน้อย 1 ปีการการศึกษา
19.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
19.2.4 ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
19.3 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19.2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
19.3.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
19.3.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด
19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จำนวนหน่วยกิต ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

นิสิตที่มีสิทธิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

 1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และ ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
 2. สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
 3. นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างน้อย 1 ปีการการศึกษา
 4. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
 5. ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ (1)-(5) แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  (6.1) มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
  (6.2) ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียน ซ้ำในรายวิชาใด
  (6.3) กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จำนวนหน่วยกิต ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
Back To Top