skip to Main Content

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษา : ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-Logistics) เป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย

 • จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
 • โครงสร้างของหลักสูตร
รายการ แผน ก แบบ ก2 แผน ข
1. งานรายวิชาไม่น้อยกว่า

1.1 วิชาบังคับ

1.2  วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า

2. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า

3. การค้นคว้าอิสระ

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

24

15

9

12

5

30

15

15

6

5

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ได้กับงานด้าน วิชาการและในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้นำความคิด ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชี้นำสังคมในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
 3. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและการจัดการเชิงประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีความเป็นสากล และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย

โอกาสทางอาชีพ

 1. นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
 3. นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
 4. อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
 5. เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
 6. ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง
 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในหน่วยงาน
 8. นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผน ก แบบ ก 2

 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน อาทิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 5. คุณสมบัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

แผน ข

 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้าน โลจิสติสก์และโซ่อุปทาน อาทิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นมีผู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือกำลังทำงานอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 6. คุณสมบัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายแนบใบสมัคร
 2. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อสกุล, หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
 3. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรอง(กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน 1 ฉบับ(ถ่ายสำเนา)
 4. ใบผลการศึกษาระดับปริญญาตรี Transcripts จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนา)
 5. บัตรประชาชน (ถ่ายสำเนา)
 6. CV

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท หลักสูตรแผน ก ภาคการศึกษาปกติ (จันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์)
การจัดการศึกษา: หลักสูตร 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

ลำดับ   รายการ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท) เรียกเก็บต่อภาคการศึกษา (บาท) เรียกเก็บเป็นรายครั้ง (บาท) รวมสุทธิ (บาท)
1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก     1,000 1,000
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 125,000
21,000 เทอม 1
21,000 เทอม 2
21,000 เทอม 3
21,000 เทอม 4
21,000 เทอม 5
21,000 เทอม 6
- 125,000
3 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,600 400 - 1,600
4 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2,000 500 - 2,000
5 ค่าธรรมเนียมขนส่งมวลชน 1,000 200/200/100 - 1000
6 ค่าธรรมเนียมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์     2,000 2,000
7 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์     5,000 5,000
8 ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต ภาคเรียนละ 1,235  บาท     1,235 1,235
9 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต     2,500 2,500
10 ค่าบัตรประจำตัวนิสิต     200 200
รวม 141,535

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท หลักสูตรแผน ข ภาคการศึกษาปกติ (จันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์)
การจัดการศึกษา: หลักสูตร 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

ลำดับ   รายการ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท) เรียกเก็บต่อภาคการศึกษา (บาท) เรียกเก็บเป็นรายครั้ง (บาท) รวมสุทธิ (บาท)
1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก     1,000 1,000
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 210,000
35,000 เทอม 1
35,000 เทอม 2
35,000 เทอม 3
35,000 เทอม 4
35,000 เทอม 5
35,000 เทอม 6
- 210,000
3 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,600 400 - 1,600
4 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2,000 500 - 2,000
5 ค่าธรรมเนียมขนส่งมวลชน 1,000 200/200/100 - 1000
6 ค่าธรรมเนียมการสอบการค้นคว้าอิสระ     5,000 5,000
7 ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต ภาคเรียนละ 1,235  บาท     1,235 1,235
8 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต     2,500 2,500
9 ค่าบัตรประจำตัวนิสิต     200 200
รวม 224,535

***หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน  ค่าหอพัก  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย  ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิชาการ/ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ

แผน ก แบบ ก 2

ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกำหนด
ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
ฉ) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ช) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยเป็นบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

แผน ข

ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกำหนด
ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
จ) ผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
ฉ) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
ช) เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ซ) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

Back To Top