Skip to content

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษา : ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-Logistics) เป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย

 • จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
 • โครงสร้างของหลักสูตร
รายการ แผน ก แบบ ก2 แผน ข
1. งานรายวิชาไม่น้อยกว่า

1.1 วิชาบังคับ

1.2  วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า

2. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า

3. การค้นคว้าอิสระ

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

24

15

9

12

5

30

15

15

6

5

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ได้กับงานด้าน วิชาการและในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้นำความคิด ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชี้นำสังคมในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
 3. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและการจัดการเชิงประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีความเป็นสากล และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย

โอกาสทางอาชีพ

 1. นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
 3. นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
 4. อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
 5. เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
 6. ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง
 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในหน่วยงาน
 8. นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผน ก แบบ ก 2

 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน อาทิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 5. คุณสมบัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

แผน ข

 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้าน โลจิสติสก์และโซ่อุปทาน อาทิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นมีผู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือกำลังทำงานอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 6. คุณสมบัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายแนบใบสมัคร
 2. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อสกุล, หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
 3. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรอง(กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน 1 ฉบับ(ถ่ายสำเนา)
 4. ใบผลการศึกษาระดับปริญญาตรี Transcripts จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนา)
 5. บัตรประชาชน (ถ่ายสำเนา)
 6. CV

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และ/หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน/ภาคเรียนละ(อัตราค่าธรรมเนียมบาท/หน่วยกิต)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ก (จัดการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
125,000      21,000      21,000      21,000      21,000      21,000      20,000 3,100
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ข (จัดการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
199,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 34,000 4,900
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และ/หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน/ภาคเรียนละ(อัตราค่าธรรมเนียมบาท/หน่วยกิต)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ก (จัดการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
299,900      149,950     149,950
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ข (จัดการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
306,400 153,200 153,200
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (สำหรับนิสิตต่างชาติ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และ/หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน/ภาคเรียนละ(อัตราค่าธรรมเนียมบาท/หน่วยกิต)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ก (จัดการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
299,900      50,000 50,000 49,950 50,000 50,000 49,950 7,400
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ข (จัดการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
306,400 51,500 51,500 50,200 51,500 51,500 50,200 7,500
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

***หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน  ค่าหอพัก  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย  ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิชาการ/ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ

แผน ก แบบ ก 2

ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกำหนด
ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
ฉ) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ช) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยเป็นบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

แผน ข

ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกำหนด
ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
จ) ผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
ฉ) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
ช) เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ซ) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

Back To Top