skip to Main Content

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นนำของประเทศไทยและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ได้กำหนดพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาขา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยจัดการเรียนการสอนที่สามารถสร้างบัณฑิตที่พร้อมแข่งขันในยุค Industry 4.0 และมีศักยภาพจากองค์ความรู้ในเทคโนโลยี Digital
  2. ด้านการวิจัย ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ
  3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแก่สังคมซี่งรวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร ได้ตระหนักและ มีจิตสำนึกถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม

Quality and Professionalism

มุ่งเน้นคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

Respect

มีความเคารพและให้เกียรติกัน

Cost Effectiveness

ใช้งบประมาณของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมรรถนะหลัก

  1. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นเทคโนโลยี Digital
  2. คณะฯ มีสมรรถนะในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและภาพลักษณ์ที่เป็นนานาชาติ
  3. บุคลากรสามารถดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ
  4. คณะฯ สามารถบริหารการใช้งบประมาณของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Back To Top