Skip to content

TCAS 2567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
จำนวนรับ 140 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

** หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อรับรองว่ามีผลการเรียนลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียน
 • ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท

 

โครงการที่ 2 โครงการเรียนดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ. เท่านั้น)

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

** หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการที่ 3 โครงการเรียนดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ.)

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

** หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการกระทำความดีในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์

โครงการที่ 22 โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ฯลฯ
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะรอบ (ถูกคัดกรองก่อนพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามที่กำหนด
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือ แผนการเรียนที่เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง และแบบแสดงผลการเรียน (ใบรับรองผลการเรียน : ปพ.1) ฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
Back To Top