Skip to content

กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

  1. เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  2. เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมากจากการฆาตกรรมและโรคภัย
  3. เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการซึ่งเป็นสวัสดิการของนักเรียนและนิสิต

***สิทธิ์ของนักเรียนและนิสิต เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคมของแต่ละรอบปีการศึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษาและจัดหางาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

  1. บริการให้ให้คำปรึกษานิสิต เรื่องเรียน ส่วนตัว ความรัก และเรื่องอื่น ๆ รายบุคคล รายกลุ่ม
  2. บริการจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน และประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานบริการห้องสมุดอาชีพ ทดสอบความถนัดทางอาชีพ
  3. บริการฝึกทักษะอาชีพอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแนะนาการสมัคร สัมภาษณ์ เขียนจดหมายสมัครงาน ภาษาไทย/อังกฤษ การพัฒนาบุคลิกภาพ
  4. สร้างเครือข่ายแกนนำนิสิต เพื่อให้คาปรึกษาเบื้องต้นและให้ข้อมูลการขอรับคำปรึกษาของเพื่อนนิสิต
(สายด่วน 0-5596-1211)

เงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติภัย

Back To Top