Skip to content

ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษา : ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-Logistics) เป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย

 • จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต
 • โครงสร้างของหลักสูตร
รายการ แบบ 1.1
รายวิชา ไม่น้อยกว่า

1.1      วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า

1.2      วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า

วิทยานิพนธ์                ไม่น้อยกว่า

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

48

6

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีความเป็นสากล และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย
 2. มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการ ทางธุรกิจ และทางสังคมได้
 3. มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในแง่มุมต่าง ๆ อย่างลุ่มลึก ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้นำความคิด ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชี้นำสังคมในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
 4. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ได้กับงานด้านวิชาการและในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

โอกาสทางอาชีพ

 1. นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
 3. นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
 4. อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
 5. เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
 6. ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติ
 5. คุณสมบัติต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายแนบใบสมัคร
 2. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อสกุล, หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
 3. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาโท หรือ หนังสือรับรอง(กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน 1 ฉบับ(ถ่ายสำเนา)
 4. ใบผลการศึกษาระดับปริญญาโท Transcripts จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนา)
 5. บัตรประชาชน (ถ่ายสำเนา)
 6. CV

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และ/หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน/ภาคเรียนละ(อัตราค่าธรรมเนียมบาท/หน่วยกิต)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
590,000      100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90,000 11,000

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

***หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน  ค่าหอพัก  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย  ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิชาการ/ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ดังนี้

 1. การทำวิทยานิพนธ์
  การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
  การสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
 2. การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน ๔ สัปดาห์
  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปริญญาเอก แบบ 1
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกำหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ)เสนอวิทยา นิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จำนวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI และอีก 1 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ.รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1)
ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์

Back To Top