Skip to content

วารสารโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นวารสารวิชาการของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การสอน การวิจัย

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ISSN 2985-0088 (Print)
ISSN 2985-0096 (Online)

ประเภทสาขาที่เปิดรับบทความ

ขอบเขตของวารสารที่เปิดรับบทความ 6 สาขาที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลาย

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

การขนส่งและการเดินทาง
Transportation

ความยั่งยืน
Sustainability

วิทยาการจัดการ
Management Science

การค้าระหว่างประเทศ
International Trade

เทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology

กำหนดเผยแพร่ : ปีละ 3 ฉบับ

1

ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม – เมษายน

2

ฉบับที่ 2

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

3

ฉบับที่ 3

เดือนกันยายน – ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ

วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

ประเภทของผลงานที่รับตีพิมพ์ในวารสาร

บทความวิจัย (Research Article)

เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่นมีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน  มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์  ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้

บทความวิชาการ (Academic Article)

เป็นบทความในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น  หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

บทความปริทัศน์ (Review Article)

เป็นงานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

ท่านสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์วารสารโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน บนระบบ THAIJO

ส่งบทความ
Icon

Vol.2 No.1 : January-April 2024 2.80 MB 14 downloads

...
Icon

Vol.1 No.2 : May-August 2023 4.48 MB 26 downloads

...
Icon

Vol.1 No.1 : January-April 2023 2.25 MB 44 downloads

...
    Back To Top