skip to Main Content

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น นายสุวิชา ฉิมะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมผู้บริหาร ให้เกียรติต้อนรับบุคลากร นำโดยคณบดี คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล สุขโหตุ) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังแผนแม่บทในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 SAT-1 (โดย นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง สนง บริหารฯ) ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับประสบการณ์ตรงที่จะสามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดียิ่ง

Back To Top