skip to Main Content

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 และตามประกาศคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการฯ ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้ผู้ผ่านการพิจารณาข้างต้น จะต้องผ่านความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และได้รับการอนุมัติผบการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

Back To Top