skip to Main Content

ด้วยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
*โดยสามารถยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 2 กันยายน 2565*

Back To Top