skip to Main Content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ของโครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของไทยด้วยดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ตามรายการดังนี้

  1. ครุภัณฑ์ด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ความยั่งยืน จำนวน 1 ชุด
  2. ชุดครุภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จำนวน 1 ชุด
  3. ชุดครุภัณฑ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) จำนวน 1 ชุด

โดยท่านสามารถ download เอกสารประกาศได้ที่

Back To Top