skip to Main Content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของโครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยด้วยดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตามรายการดังนี้

  1. Hybrid Class Training จำนวน 2 ห้อง

โดยท่านสามารถ download เอกสารประกาศได้ที่

Back To Top