Skip to content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น “รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย 2566 ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 309 (4/2566)

Back To Top