Skip to content

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก

1. บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ได้แก่ ดร. เจษฎา โพธิ์จันทร์

2.บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
ได้แก่ รศ.ดร.กุลภา โสรัตน์

3.บุคลากรดีเด่นด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ได้แก่ รศ.ดร.กุลภา โสรัตน์

4.บุคลากรดีเด่นด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ได้แก่ นางสาวสุนิษา แสนศรี

5.บุคลากรดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์กับองค์กร
ได้แก่ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ

6.บุคลากรดีเด่นด้านขวัญใจ LDSC
ได้แก่ ชื่อ นางสาวชญาภา ยศฉิมพลี

Back To Top