Skip to content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภัชนี ปฏิทัศน์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2567 ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 321 (2/2567)

Back To Top