Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ วิริยะดิลก และนายนันทวัฒน์ สามัคคี ที่ได้ทุนการศึกษา “เพื่อนิสิตกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเศวร”

Read more

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นเกียรติทั้งหมด 4 รางวัล

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เนื่องในวันนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล สุขโหตุ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น “รองศาสตราจารย์”

Read more

คณะโลจิสติกส์ฯ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กุลภา โสรัตน์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น “รองศาสตราจารย์”

Read more

คณะโลจิสติกส์ฯ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย และบุคคลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย

Read more
Back To Top