Skip to content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ม.นเรศวร เปิดศูนย์ให้บริการแก้ปัญหาทางธุรกิจ Business Solutions Center (Biz) และ Biz-Lab ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”

Read more

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Read more

ประกาศ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตำแหน่ง อาจารย์  

Read more

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Read more

LDSC เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน หลักสูตรใหม่ 2563)

Read more

LDSC ร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์ขยะชุมชน-สร้างรายได้ของครอบครัวจากขยะต้นทาง”

Read more

LDSC จัดงานประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ International Conference of Logistics and Digital Supply Chain (ICLDSC)

Read more

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 256

Read more
Back To Top